Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Somko BV met maatschappelijke zetel aan Kwadestraat 149 bus 2.1 te 8800 Roeselare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0639.811.505, goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de Klant levert. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien en voor zover Somko producten of diensten van derden aan de Klant ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of verkoop)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Somko en de Klant met uitsluiting van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden door Somko aan de Klant is meegedeeld en een redelijke mogelijkheid is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Somko en de Klant treden in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en andere uitingen van Somko zijn vrijblijvend, tenzij door Somko schriftelijk anders is aangegeven. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Somko verstrekte gegevens waarop Somko zijn oplossing heeft gebaseerd.

Artikel 3. Prijs en betaling

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere specifieke door de overheid opgelegde heffingen. Alle door Somko kenbaar gemaakte prijzen zijn in euro’s en de Klant dient in euro’s te betalen. Aan een door Somko afgegeven prijsberekening kan de Klant geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door de Klant kenbaar gemaakt budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Bestaat de Klant volgens de overeenkomst uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, dan is elk van die personen tegenover de Somko hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst. Met betrekking tot de door Somko verrichte prestaties en de daarvoor door de Klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Somko volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren van tegenbewijs. Bij een periodieke betalingsverplichting van de Klant, mag Somko, schriftelijk en conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aanpassen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Voorziet de overeenkomst niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot aanpassing van de prijzen of tarieven, dan mag de Somko schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aanpassen. Indien de Klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is de Klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden. Partijen leggen in de overeenkomst de datum of data vast waarop Somko de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de Klant in rekening brengt. Verschuldigde bedragen worden door de Klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. Betaalt de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig, dan is de Klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Blijft de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen, dan kan Somko de vordering uit handen geven en is de Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden tot vergoeding dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden tot vergoeding waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Somko onverlet.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

Indien en voor zover de overeenkomst tussen partijen een overeenkomst van bepaalde duur is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de overeengekomen termijn. De duur van een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd met een maximum van 1 jaar, tenzij Somko of de Klant de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid

De Klant en Somko dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een wettelijk gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. De Klant erkent dat de door of via Somko ter beschikking gestelde software steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Somko, zijn toeleveranciers of de producent van de software bevat.

Artikel 6. Privacy en gegevensverwerking

Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van Somko relevant is, zal de Klant Somko desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop de Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. De Klant vrijwaart Somko voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt waarvoor de Klant op grond van de wet verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Somko toerekenbaar zijn. De verantwoordelijkheid voor de gegevens, die met gebruikmaking van een dienst van Somko door de Klant worden verwerkt, ligt bij de Klant. De Klant staat er tegenover Somko voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart Somko tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. Indien Somko op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van de Klant, zijn medewerkers of gebruikers, kunnen alle daaraan verbonden kosten aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Beveiliging

Indien Somko op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Somko staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aan Somko bekende aard, omvang en de context van de te beveiligen informatie, de doeleinden en het normale gebruik van zijn producten en diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is. De door of vanwege Somko aan de Klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door de Klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van de Klant kenbaar worden gemaakt. Somko is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. De Klant is verantwoordelijk voor het beheer van autorisaties en het verstrekken en tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes. Indien de beveiliging of het testen daarvan betrekking heeft op software, apparatuur of infrastructuur die niet door Somko zelf aan de Klant is geleverd, dan staat de Klant ervoor in dat alle benodigde licenties of goedkeuringen zijn verkregen om bedoelde dienstverlening te mogen uitvoeren. Somko is niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de uitvoering van deze dienstverlening. De Klant vrijwaart Somko tegen elke rechtsvordering uit welke hoofde dan ook, in verband met de uitvoering van deze dienstverlening.
Somko is gerechtigd de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen indien dit noodzakelijk is als gevolg van veranderende omstandigheden.
De Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden.
Somko kan aanwijzingen geven aan de Klant met betrekking tot de beveiliging welke tot doel hebben om incidenten of de gevolgen van incidenten die de beveiliging kunnen aantasten te voorkomen of te minimaliseren. Indien de Klant dergelijke aanwijzingen van Somko of een relevant overheidsorgaan niet of niet tijdig opvolgt, dan is Somko niet aansprakelijk en vrijwaart de Klant Somko voor de schade die daardoor mocht ontstaan.
Het is Somko steeds toegestaan technische en organisatorische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde software of andere werken waartoe aan de Klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, ook in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. De Klant zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Artikel 8. Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Somko totdat alle bedragen die de Klant aan Somko op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Somko zijn voldaan.
Somko kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, software en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de Klant alle aan Somko verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 9. Risico-overgang

Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, software of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden vervaardigd voor, geleverd aan of gebruikt door de Klant, gaat over op de Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant zijn gebracht.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de Klant ter beschikking gestelde software, websites, databestanden, databanken, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Somko, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar. Indien Somko bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor de Klant ontwikkelde software, websites, databestanden, apparatuur, know how of andere werken of materialen, over zal gaan op de Klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van Somko niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Somko heeft tevens het recht de algemene beginselen, ideeën en programmeertalen welke gebruikt zijn voor het vervaardigen, dan wel aan de ontwikkeling ten grondslag liggen, van enig werk zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Somko aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de Klant zijn of worden gedaan. De Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de software, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
Somko vrijwaart de Klant tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat door Somko zelf ontwikkelde software, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat de Klant Somko onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Somko. De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Somko verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Somko ter beschikking gestelde werken of materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de Klant zonder schriftelijke toestemming van Somko in de software, websites, databestanden, apparatuur of andere werken of materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Somko zelf ontwikkelde software, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Somko een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Somko, indien mogelijk, zorg dragen dat de Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere software, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Somko wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.
De Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Somko van apparatuur, software, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen, ontwerpen, en/of andere werken met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie, waaronder het beschikken over de juiste licenties. De Klant vrijwaart Somko tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde. Somko kan nooit gehouden zijn tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met de Klant is overeengekomen. Somko is gerechtigd het beeldmerk, het logo of de naam van de Klant te gebruiken in zijn externe communicatie.

Artikel 11. Uitvoering diensten

Somko zal zich naar beste kunnen inspannen diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Somko worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Somko uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.
Somko is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Somko.
Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is Somko steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.
Somko is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van de Klant op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, worden de desbetreffende werkzaamheden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Somko.

Artikel 12. Informatie- en overige medewerkingsverplichtingen

Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. De Klant zal steeds tijdig alle redelijke medewerking verlenen.
De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Somko verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de door de Klant verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor de Somko kenbare onjuistheden bevatten, zal Somko hierover navraag doen bij de Klant.
In verband met de continuïteit zal de Klant een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van Somko als zodanig fungeren. Contactpersonen van de Klant zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door de Klant gewenste doelstellingen.
De Klant draagt het risico van de selectie van de door Somko te leveren zaken, goederen en/of diensten. De Klant neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen aan de prestatie juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, enz. vermelde maten en gegevens zijn voor Somko niet bindend, behoudens indien door Somko uitdrukkelijk anders is vermeld.
Indien de Klant bij de uitvoering van de overeenkomst personeel of andere aangestelden inzet, zal dit personeel en deze aangestelden beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van Somko op locatie van de Klant werkzaamheden verrichten, draagt de Klant tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten. Somko is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Somko. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. De Klant vrijwaart Somko voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Somko, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties in zijn organisatie. De Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis-, informatie- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Somko ingezette medewerkers kenbaar maken.
De Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door Somko geleverde producten en/of verrichte diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet. De Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers.
De Klant zal zelf zorg dragen voor de benodigde apparatuur, infrastructuur en ondersteunende software en de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)software installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)software en gebruiksomgeving aanpassen en up-to-date houden en de door de Klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Artikel 13. Project- en stuurgroepen

Wanneer beide partijen met een of meerdere door hen ingezette medewerkers deelnemen in een project- of stuurgroep, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is overeengekomen.
Besluiten genomen in een project- of stuurgroep waaraan beide partijen deelnemen, binden Somko slechts indien de besluitvorming geschiedt conform hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien Somko de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Somko is nooit gehouden een besluit te aanvaarden of uit te voeren indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud en/of goede uitvoering van de overeenkomst.
De Klant staat ervoor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep, gerechtigd zijn voor de Klant bindende besluiten te nemen.

Artikel 14. Termijnen

Somko spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Somko genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Somko niet en hebben steeds een indicatief karakter, behoudens als deze data essentiële elementen zijn in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Somko en de Klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken. In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Somko wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de Klant Somko een redelijke termijn stelt tot remediëring van de tekortkoming (op wat is overeengekomen) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Somko in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Somko gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Somko is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties, etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien de Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de Klant nooit een grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 15. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

Aan elk van de partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van de Klant en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door de Klant of een door de Klant in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
Indien de Klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties te vergoeden zijn, tenzij de Klant bewijst dat Somko ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Somko vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van wat hiervoor werd bepaald onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk van de partijen zonder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen, dewelke minstens zes maanden zal bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, zal Somko wegens opzegging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
De Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van bepaalde duur tussentijds op te zeggen.
Elk van de partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de andere partij - al dan niet voorlopig - uitstel van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd. Somko kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Klant direct of indirect wijzigt. Somko is wegens de beëindiging als bedoeld in deze bepaling nooit tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval de Klant onherroepelijk in staat van faillissement is gesteld, eindigt alsdan het recht van de Klant tot gebruik van de ter beschikking gestelde software, websites en dergelijke alsmede het recht van de Klant tot toegang en/of gebruik van de diensten van Somko, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Somko vereist is.

Artikel 16. Aansprakelijkheid van Somko

De totale aansprakelijkheid van Somko wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantie- of vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel uitgewerkt. Directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een overeenkomst van bepaalde duur is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Somko voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 100 000,00 (honderdduizend euro) bedragen.
Schade ingevolge overlijden, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken is beperkt tot € 100 000,00 (honderdduizend euro).
Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan Somko voorgeschreven zaken, materialen of software van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan Somko voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Somko verband houdende met manipulatie, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. De in voormelde bepalingen beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Somko laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Somko welke in deze Algemene Voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
De in voormelde bepalingen bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Somko.
Tenzij nakoming door Somko blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Somko wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de Klant Somko onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de remediëring van de tekortkoming wordt gesteld, en Somko ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Somko in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Somko meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Somko vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
De Klant vrijwaart Somko voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Somko geleverde apparatuur, software of andere materialen, tenzij en voor zover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, software of andere materialen.
Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Somko en diens toeleveranciers bij de uitvoering van de overeenkomst beroep op doen.

Artikel 17. Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Somko wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Somko, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Klant aan Somko zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, software of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan Somko is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) (cyber)crime, (cyber)vandalisme, pandemie, oorlog of terrorisme en (viii) algemene vervoersproblemen.
Indien een overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 18. Onderhoudsovereenkomst

Eventuele afspraken betreffende onderhoud/support worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
Indien afspraken over onderhoud/support zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van software, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Somko aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Somko zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs zal de door Somko gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Artikel 19. Back-up

Indien de dienstverlening aan de Klant op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van de Klant omvat, zal Somko met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige back-up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van de Klant. Bij gebreke aan afspraken over de bewaartermijn bewaart Somko de back-up gedurende de bij Somko gebruikelijke termijn van 1 maand. Somko zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren.
De Klant zelf blijft verantwoordelijk voor nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.

Artikel 20. Wijziging en meerwerk

Indien Somko op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Somko. Somko is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. De Klant realiseert zich dat wijzigingen en meerwerk (kunnen) leiden tot het verschuiven van (leverings)termijnen en (oplever)data. Door Somko aangegeven nieuwe (leverings)termijnen en (oplever)data vervangen de eerdere.
Voor zover voor de overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen, zal Somko de Klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 21. Overdracht van rechten en verplichtingen

De Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van een overeenkomst heeft nooit aan een derde verkopen, overdragen of verpanden. Somko is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

Artikel 22. Toepasselijk recht en jurisdictie

De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen Somko en de Klant betreffende de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst. Deze forumkeuzebepaling geldt ook in geval van een verzoek tot het treffen van een voorlopige of bewarende maatregel, al dan niet in kort geding.

Artikel 23. Bepalingen eigen aan Software-as-a-Service dienstverlening

a. Somko verricht de SaaS-dienst in opdracht van de Klant. De Klant mag de SaaS-dienst uitsluitend ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het door Somko beoogde gebruik.
Somko kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen substantieel zijn en een verandering van de bij de Klant geldende procedures tot gevolg heeft, zal Somko de Klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten. De kosten van deze verandering komen voor rekening van de Klant. In dat geval kan de Klant de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Somko de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
Somko kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de onderliggende software. Somko is niet gehouden specifiek voor de Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
Somko kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Somko zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk op momenten laten plaatsvinden waarop de SaaS-dienst doorgaans het minst intensief gebruikt wordt.
Somko is er niet toe gehouden de Klant een fysieke drager of download te verstrekken van de onderliggende software.
Bij gebreke aan nadere afspraken hieromtrent zal de Klant de SaaS-dienst zelf nader inrichten, configureren, parametriseren, tunen, eventuele data converteren en uploaden en, indien nodig, de gebruikte apparatuur en gebruikersomgeving aanpassen.
b. Somko staat er niet voor in dat de SaaS-dienst foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Somko zal zich naar beste vermogen inspannen fouten in de onderliggende software binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het onderliggende software betreft die door Somko zelf is ontwikkeld en de desbetreffende fouten door de Klant gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Somko zijn gemeld. Somko kan in voorkomend geval het herstel van de fouten uitstellen totdat een nieuwe versie van de onderliggende software in gebruik wordt genomen. Somko staat er niet voor in dat fouten in de SaaS-dienst die niet door Somko zelf is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Somko is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de SaaS-dienst aan te brengen. Indien (een onderdeel van) de SaaS-dienst in opdracht van de Klant is ontwikkeld, kan Somko volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan de Klant in rekening brengen. Somko is niet gehouden tot herstel van andere onvolkomenheden dan bedoeld in dit artikel. In het geval Somko bereid is herstelactiviteiten te verrichten ten aanzien van dergelijke andere onvolkomenheden, is Somko gerechtigd hiervoor een aparte vergoeding in rekening te brengen. De Klant zal op basis van de door Somko verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, fouten en andere onvolkomenheden in de SaaS-dienstverlening, manipulatie of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Somko verklaart zich bereid om op verzoek van de Klant naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door de Klant te nemen maatregelen, tegen door Somko te stellen (financiële) voorwaarden. Somko is niet gehouden tot herstel van gemanipuleerde of verloren gegane gegevens anders dan het terugplaatsen van de - waar mogelijk - laatst voorhanden zijnde back-up van de betreffende gegevens. Somko staat er niet voor in dat de SaaS-dienst tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.
c. De door Somko te verlenen SaaS-dienst (en eventueel bijbehorend support) vangt aan binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. Indien niet anders overeengekomen vangt de SaaS-dienst aan door terbeschikkingstelling door Somko van de middelen om toegang te verkrijgen tot de SaaS-dienst door Somko. De Klant draagt er zorg voor dat hij onverwijld na het aangaan van de overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.
De Klant is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd die is opgenomen in de overeenkomst. Bij gebreke aan een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door Somko verleende SaaS-dienst telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.

Artikel 24. Bepalingen eigen aan terbeschikkingstelling van software

a. Somko stelt aan de Klant op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen software gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de software is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
De verplichting tot terbeschikkingstelling door Somko en het gebruiksrecht van de Klant strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de software. Het gebruiksrecht van de Klant strekt zich niet uit tot de broncode van de software. De broncode van de software en de bij de ontwikkeling van de software gemaakte technische documentatie worden niet aan de Klant ter beschikking gesteld, ook niet indien de Klant bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.
De Klant zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de software steeds stipt naleven.
Indien partijen zijn overeengekomen dat de software uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is de Klant gerechtigd bij eventuele storing van de apparatuur de software voor de duur van de storing op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te gebruiken.
Somko kan verlangen dat de Klant de software niet eerder in gebruik neemt dan nadat de Klant bij Somko, diens toeleveranciers of de producent van de software één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen.
De Klant mag de software uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. De Klant zal de software niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van 'Software-as-a-Service' (SaaS) of 'outsourcing'.
Het is de Klant niet toegestaan de software, de bijbehorende codes voor gebruik en de dragers waarop de software is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal de Klant een derde - al dan niet op afstand (online) - toegang geven tot de software of de software bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de software uitsluitend ten behoeve van de Klant gebruikt. De Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Somko uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. De Klant zal op eerste verzoek van Somko toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen.
Somko zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij de Klant verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de software zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.
Somko is niet verplicht tot het onderhoud van de software en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de software. Indien in afwijking van het voorgaande Somko gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de software te verlenen, kan Somko verlangen dat de Klant daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst aangaat.
b. Somko zal, naar keuze, de software op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door Somko te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de software online aan de Klant voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van de Somko in papieren dan wel digitale vorm verstrekt in het Nederlands (tenzij anders onderling overeengekomen).
Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal Somko de software bij de Klant installeren. Bij gebreke aan afspraken daaromtrent zal de Klant zelf de software installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.
c. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt de Klant de software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is, where is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de garantieverplichtingen van Somko. In voornoemd geval zal de software bij de aflevering of, indien een door Somko uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door de Klant. Indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, zijn de hierna volgende bepalingen van toepassing.
Daar waar in deze Algemene Voorwaarden sprake is van 'fouten' wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen Van de software aan de door Somko schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de software, en, ingeval de software geheel of gedeeltelijk maatwerksoftware betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien de Klant deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. De Klant is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. Somko heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere onvolkomenheden in of aan de software anders dan met betrekking tot fouten in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Somko uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is de Klant niet gerechtigd de software voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. De Klant zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is de Klant verplicht te toetsen of de afgeleverde software beantwoordt aan de door Somko schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de software geheel of gedeeltelijk maatwerksoftware betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Indien bij het testen in opdracht van de Klant gebruik wordt gemaakt van gegevens, dan zal de Klant ervoor zorgdragen dat het gebruik van deze gegevens voor dit doeleinde is toegestaan.
De software zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
(i) indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel;
(ii) indien Somko vóór het einde van de testperiode een testrapport zoals hierna bepaald ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die de acceptatie niet in de weg staan, dan wel;
(iii) indien de Klant enig gebruik maakt van de software voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de software fouten bevat, zal de Klant uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan Somko rapporteren. Somko zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Somko gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen aan te brengen.
De Klant mag de acceptatie van de software niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de software redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Somko om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de software die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.
Indien de software in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.
Acceptatie van de software op een van de manieren zoals bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Somko gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de software en, indien tevens de installatie van de software door Somko is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie. Acceptatie van de software doet niets af aan de rechten van de Klant op grond van de overige bepalingen (onder meer inzake garantie) van deze Algemene Voorwaarden.
d. Somko zal de software binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst aan de Klant ter beschikking stellen. Onverwijld nadat de overeenkomst is geëindigd, zal de Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de software aan Somko ter beschikking stellen. Indien is overeengekomen dat de Klant bij het einde van de overeenkomst de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal de Klant van zodanige vernietiging Somko onverwijld schriftelijk melding maken. Somko is bij of na het einde van de overeenkomst niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door de Klant gewenste dataconversie.
e. De voor het recht tot gebruik door de Klant te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen, of bij gebreke van een overeengekomen tijdstip:
(i) indien partijen niet zijn overeengekomen dat Somko zorg draagt voor installatie van de software: bij aflevering van de software, of in geval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij aflevering van de software en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;
(ii) indien partijen zijn overeengekomen dat Somko zorg draagt voor installatie van de software: bij voltooiing van die installatie, of in geval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij voltooiing van die installatie en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.
f. Behoudens dwingende wettelijke bepalingen, is de Klant niet gerechtigd de software geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somko. Somko is gerechtigd zijn toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. De Klant draagt het volle risico van alle door of in opdracht van de Klant door derden - al dan niet met toestemming van Somko - aangebrachte wijzigingen.
g. Somko zal zich naar beste vermogen inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Somko zijn gemeld. Somko staat er niet voor in dat de software geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. Somko garandeert evenmin dat de software zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de software in opdracht van de Klant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Somko volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Somko kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Klant of van andere niet aan Somko toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien de Klant zonder schriftelijke toestemming van Somko wijzigingen in de software aanbrengt of laat aanbrengen. Herstel van fouten geschiedt op een door Somko te bepalen locatie en wijze. Somko is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de software aan te brengen.
Somko is niet gehouden tot herstel van gemanipuleerde of verloren gegane gegevens.
Somko heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na afloop van de garantieperiode zijn gemeld.

Artikel 25. Ontwikkeling websites

a. De hieronder vermelde bepalingen zijn, naast de overige relevante bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Somko websites ten behoeve van de Klant ontwerpt en/of ontwikkelt en eventueel de websites installeert.
b. Ontwikkeling vindt steeds plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst. Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van website aan Somko zijn verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke website ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal gebeuren. Somko zal de website met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp en - in voorkomend geval - met inachtneming van de met de Klant schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Somko verlangen dat de Klant zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. Bij gebreke aan specifieke afspraken daaromtrent zal Somko de ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door hem te bepalen termijn na het aangaan van de overeenkomst aanvangen.
Desgewenst zal de Klant Somko in de gelegenheid stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van de Klant te verrichten. Indien partijen overeenkomen dat Somko naast de ontwikkeling tevens opleiding, onderhoud en/of ondersteuning verleent en/of door Somko tevens een domeinnaam wordt aangevraagd, kan Somko verlangen dat de Klant daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden afzonderlijk tegen de gebruikelijke tarieven van Somko in rekening gebracht.
Indien Somko diensten voor de Klant verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging, vervreemding of overdracht aan een derde, dient de Klant de regels en werkwijze van de desbetreffende instantie(s) in aanmerking te nemen. Desgevraagd zal Somko een schriftelijk exemplaar van die regels aan de Klant verstrekken. Somko aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door de Klant beoogde resultaten. De Klant is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven de bij Somko gebruikelijke tarieven, verschuldigd. Somko staat er niet voor in dat een door de Klant gewenste domeinnaam aan de Klant wordt toegekend.
c. Het bepaalde in artikel 24.c en artikel 24.d inzake aflevering en acceptatie is eveneens van toepassing op de ontwikkeling van websites.
Tenzij Somko op grond van de overeenkomst de website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van de Klant zal 'hosten', zal Somko de website op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan de Klant afleveren dan wel online aan de Klant voor aflevering beschikbaar stellen.
d. Somko stelt de in opdracht van de Klant ontwikkelde website en de eventueel daarbij ontwikkelde gebruikersdocumentatie voor gebruik aan de Klant ter beschikking. e. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de bij de ontwikkeling van de software gemaakte technische documentatie aan de Klant ter beschikking worden gesteld, in welk geval de Klant gerechtigd zal zijn wijzigingen in de software aan te brengen. f. Somko is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de website benodigde hulpsoftware en programma- of databibliotheken. g. Slechts indien uit de inhoud van de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerp- en ontwikkelkosten van door Somko specifiek voor de Klant ontwikkelde software volledig en uitsluitend door de Klant worden gedragen, gelden voor de Klant geen beperkingen in het recht tot gebruik van de ter beschikking gestelde en door de Klant betaalde website. h. Bij gebreke aan een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van websites telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd. Inbegrepen in de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden is tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de website gedurende de looptijd van de overeenkomst. In de vergoeding voor de ontwikkeling van de website is niet begrepen een vergoeding voor de door de Klant benodigde hulpsoftware en programma- en databibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele aanpassing en/of onderhoud van de website. Evenmin is in de vergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers ervan. i. Het bepaalde in artikel 24.h inzake garantie is van toepassing. Somko staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde website goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere software en/of websites. Somko staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

Artikel 26. Onderhoud van software en support

a. De hieronder vermelde bepalingen zijn, naast de overige relevante bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Somko diensten verricht op het gebied van onderhoud van software en ondersteuning (support) bij het gebruik van die software.
b. De Klant zal geconstateerde fouten in de software gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal Somko zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de software. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van Somko op de door Somko te bepalen wijze en termijn aan de Klant ter beschikking worden gesteld. Somko is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de software aan te brengen. De Klant zal zelf de gecorrigeerde software dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de software installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Somko is niet gehouden tot herstel van andere onvolkomenheden dan bedoeld in dit artikel. In het geval Somko bereid is herstelactiviteiten te verrichten ten aanzien van dergelijke andere onvolkomenheden, is Somko gerechtigd hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening te brengen. Herstel van fouten geschiedt op een door Somko te bepalen locatie en wijze. Somko is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de software aan te brengen.
Somko is niet gehouden tot herstel van gemanipuleerde of verloren gegane gegevens.
Indien Somko het onderhoud online verricht, zal de Klant tijdig zorg dragen voor een deugdelijke en adequaat beveiligde infrastructuur en netwerkfaciliteiten.
De Klant zal alle door Somko gewenste medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de software en het maken van een back-up van alle data.
Indien het onderhoud betrekking heeft op software die niet door Somko zelf aan de Klant is geleverd, zal de Klant, indien Somko dit voor het onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-)documentatie van de software (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. De Klant staat ervoor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling. De Klant verleent Somko het recht om de software, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.
c. Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de software uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de software omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van Somko.
Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Somko niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.
Somko kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit de Klant een nadere schriftelijke overeenkomst met Somko aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding wordt betaald. Somko kan uit een vorige versie van de software functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Somko is niet gehouden specifiek voor de Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de software te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
Somko kan van de Klant verlangen dat hij zijn systeem aanpast als dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de software.
d. Indien de dienstverlening van Somko op grond van de overeenkomst teven ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders van de software omvat, zal Somko online, telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde software. De Klant zal meldingen in het kader van support zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijvingen, opdat Somko in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. Somko kan voorwaarden stellen aan de wijze van melden, kwalificatie en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Somko zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgends de bij hem gebruikelijke procedures. Somko staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijk kantooruren van Somko.
Indien de dienstverlening van Somko op grond van de overeenkomst tevens het verlenen van zogeheten standby diensten omvat, zal Somko één of meer personeelsleden beschikbaar houdend tijdens de in de overeenkomst genoemde dagen en op de daarin genoemde tijden. In dat geval is de Klant gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te roepen indien er sprake is van ernstige storingen, fouten en andere ernstige onvolkomenheden in het functioneren van de software. Somko staat er niet voor in dat deze tijdige zullen worden verholpen.
Het onderhoud en de andere overeengekomen diensten worden uitgevoerd met ingang van de dag waarop de overeenkomst is aangegaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
e. Bij gebreke aan een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle vergoedingen die betrekking hebben op onderhoud van software andere in deze bepaling vermelde diensten telkens vooraf per kalendermaand verschuldigd.
Bedragen inzake het onderhoud van de software en andere in deze bepaling vastgelegde diensten zijn verschuldigd vanaf aanvang van de overeenkomst. De vergoeding voor onderhoud en andere diensten is verschuldigd ongeacht of de Klant de software in gebruik heeft genomen of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud of ondersteuning.

Artikel 27. Advisering en consultancy

a. De hieronder vermelde bepalingen zijn, naast de overige relevante bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Somko diensten verleent op het gebied van advisering en consultancy, welke niet onder leiding en toezicht van de Klant worden uitgevoerd.
b. Somko zal de advies- en consultancydiensten geheel zelfstandig, naar eigen inzicht en niet onder toezicht en leiding van de Klant uitvoeren.
De dienstverlening van Somko wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Somko.
Het gebruik dat de Klant maakt van een door Somko afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van de Klant. De bewijslast dat de wijze van advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam leverancier mag worden verwacht, berust geheel bij de Klant, onverminderd het recht van Somko met alle middelen tegenbewijs te leveren.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somko is de Klant niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Somko en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Somko. De Klant zal de adviezen of rapportages van Somko niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.
c. Somko zal de Klant op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. De Klant zal Somko schriftelijk kop voorhand omstandigheden melden die voor Somko van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de aandachtspunten van de Klant, priortietenstelling van de Klant, beschikbaarheid van middelen en personeel van de Klant en bijzondere of voor Somko mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. De Klant zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Somko verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van de Klant en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en Somko hiervan op de hoogte stellen.
d. Bij gebreke aan een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle vergoedingen die betrekking hebben op de door Somko verleende diensten telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Artikel 28. Hosting

a. De hieronder vermelde bepalingen zijn, naast de overige relevante bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Somko diensten verleent, onder welke naam dan ook, op het gebied van hosting en aanverwante diensten.
b. Somko zal de met de Klant overeengekomen hostingdiensten verrichten.
Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur tot voorwerp heeft, zal de Klant de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor de Klant gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door de Klant niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Somko een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven. De Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Bij gebreke aan uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Klant zelf de (hulp)software installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige software en gebruiksomgeving aanpassen en door de Klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Somko is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van beveiligings-, back-up-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp. Somko kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Somko zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met de Klant. Indien Somko op grond van de overeenkomst diensten voor de Klant verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging, vervreemding of overdracht aan een derde, dan dient de Klant de regels en werkwijze van de desbetreffende instantie(s) in aanmerking te nemen. Desgevraagd zal Somko een schriftelijk exemplaar van die regels aan de Klant verstrekken. Somko aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door de Klant beoogde resultaten. De Klant is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven de bij Somko gebruikelijke tarieven, verschuldigd. Somko staat er niet voor in dat een door de Klant gewenste domeinnaam aan de Klant wordt toegekend.
c. De Klant zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke verplichting. Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Somko steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van de Klant. De Klant zal op eerste schriftelijk verzoek van Somko data en/of informatie onverwijld van de systemen van Somko verwijderen, bij gebreke waarvan Somko gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Somko is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van deze bepaling aan de Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen. Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door Somko jegens de Klant. Somko is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant. Van Somko kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van de Klant te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en de Klant.